Fazıl Karaman

10 Nisan 2017 Vergilerle ilgili yeni bir düzenleme “izaha davet”

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6728) ile Vergi Usul Kanunu’nun 370. Maddesi “İzaha Davet” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir.
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan pişmanlık müessesesi; vergi kaybına neden olan fiillerin kendiliğinden idareye bildirilerek zamanında beyan ve ödenmemiş verginin hesaplanacak zammıyla birlikte ödenmesi halinde vergi ziyaı cezası kesilmeyeceğini ve aynı Kanunun kaçakçılık suçlarıyla ilgili hükümlerinin uygulanmayacağına dair hükümler içermekte olup, herhangi bir suretle idarenin ıttılaına giren olaylar hakkında uygulanmamaktadır.
Vergi idaresinin verginin kayba uğratılmış olabileceğini harici karinelerle tespit ettiği durumlarda vergi incelemesi veya takdir işlemlerine başlanılmadan önce mükelleflerin konuya ilişkin görüşlerini alabilmesi için yeni bir müessese ihtiyacı nedeniyle “izaha davet” hükümleri getirilmiştir.
İzaha davet maddesi hükümlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
Vergi incelemesi başlanmadan ya da takdir komisyonuna sevk edilmeden önce vergi dairelerince mükellefin vergi kaybına neden olduğuna dair ön tespitler varsa (ihbar da olmaması şartıyla) mükellef konuyla ilgili olarak yazıyla izaha davet edilecektir.
Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci Maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacaktır. Tabiatıyla izaha davet yazısında geçen tespit dışındaki işlemlerde mükellefin pişmanlıkla beyanname verebilmesi mümkündür.
Mükellefe izaha davet yazısına karşı cevap için 15 günlük süre tanınmıştır. Mükellef 15 gün içinde yazılı izahta bulunduğunda ise şu sonuçlar doğabilecektir:
Mükellefin izahı idarece kabul görürse vergi incelemesi ya da takdir komisyonuna sevk söz konusu olmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, yapılan izahat üzerine idarece olayda vergi kaybının bulunmadığı anlaşıldığında mükellef aleyhine tarhiyata dönüşebilecek bir yola gidilmeyecektir.
Olayda vergi kaybı varsa, mükellef 15 gün içinde beyannamesini düzeltebilecek ya da hiç vermemişse verebilecektir. Bu durumda, gecikme zammıyla birlikte vergisini aynı sürede öderse vergi ziyaı cezası, verginin % 20’si olarak kesilecektir. Bununla birlikte, bu şekilde hareket edilmesi vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmemektedir.
Sahte belge kullanma fiiliyle ilgili ön tespit varsa; “izaha davet” müessesesi; sahte veya yanıltıcı belge tutarının her bir belge tutarıyla 50.000 TL’yi geçmemesi ve ilgili yılda mükellefin toplam mal ve hizmet alışının % 5’ini aşmaması kaydıyla söz konusu olabilecektir. Bunu aşan sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge kullanma fiilleri ile diğer sahte belge düzenleme gibi diğer kaçakçılık suçları ise “izaha davet” kapsamı dışında tutulmaktadır.
Maliye Bakanlığı konuyla ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmış olup, bu hususları bir genel tebliğ ile düzenlemesi beklenmektedir.

2 Mayıs 2017

İlgili Haberler

TOBB SAİK’ten gündem araştırması

TOBB SAİK, sektörün 2017 gündemine dair bir araştırma hazırlattı. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünya sigorta piyasasında 2016 yılında en çok konuşulan konular arasında akıllı ulaşım sistemleri, yaşlı nüfus/emeklilik sorunu, düşük faiz oranları, iklim değişikliği, doğal afetler ve insan kaynaklı riskler ile alternatif risk transfer sistemleri bulunuyordu.

CEO’lar cevaplıyor: Doğal afetler reasürans fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Monte Carlo ve Baden Baden’da gerçekleştirilen reasürans görüşmelerinde ana gündem maddesi yılın ikinci yarısında yaşanan doğal afetlerdi. Sektör yöneticileri, bu afetlerin yol açtığı 100 milyar dolar civarındaki sigortalı hasarın reasürans fiyatlarını artıracağını belirtse de, artışın ne kadar olacağı konusunda farklı görüşler aktardı. GRC Howden Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Vedat Basan, daha sert bir piyasaya geçileceğini belirtti. Mapfre Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Volkan Babür ise “Sel ve dolu olayları reasürans fiyatlarını etkilemez” diye konuştu. Lockton Re Senior Vice President Okan Çağlayan da piyasadaki kapasite fazlasının fiyat artışını dengeleyebileceğini söyledi.

Yazarlar