Fazıl Karaman

2018 yılında vergiyle ilgili tutarlar ve hadlerde artış

Vergi Kanunlarında yer alan maktu tutarlar ve hadler Bakanlar Kurulu’nca farklı bir karar alınmadığı sürece genel olarak her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranına bağlı olarak (emlak vergisinde yarısı kadar) artmaktadır. 2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak gerçekleşmiştir.

Maktu damga vergisi tutarları ve maktu harç tutarları 2018 yılı başından geçerli olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artmıştır.

2018 yılı emlak vergisi hesaplamalarına esas olmak üzere takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari arsa arazi m2 değerleri dikkate alınacaktır. Bununla birlikte 7061 No’lu Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, takdir edilen değerler 2017 değerlerinin % 50’sinin üzerine çıkarsa, 2018 yılında bu takdir edilen değer yerine 2017 değerinin % 50 fazlası üzerinden emlak vergisi hesaplanacaktır. Binalarda, 2018 yılında uygulanacak bina m2 normal inşaat maliyet bedellerinin de ayrıca arsa arazi değerine ilave edileceği malumdur.
Binek otomobiller ve benzerleri için 2018’den itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları 7061 No’lu Kanunla Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle belirlenmiş durumdadır. Diğer taşıtlar (motosiklet, kamyonet, kamyon, panelvan, otobüs, karavan, uçak, helikopter) için 2018 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları ise, 2017 yılındaki tutarların yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle hesaplanmış ve 49 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde duyurulmuştur.

2017 yılında elde edilen konut kira gelirleri için 3.900 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2018 yılı konut kira gelirleri için 4.400 TL olarak dikkate alınacaktır. Ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile beyan edenler bu istisnadan yararlanamamaktadır. Öte yandan; istisna haddi üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı ücret gelirleri için uygulanan vergi tarifesinin 3. dilim sınırını (2017 için 110.000 , 2018 için 120.000 TL) aşanlar da bu istisnadan faydalanamayacaktır. Örneğin; 2017 yılında 5.000 TL konut kira geliri, 90.000 TL ücret geliri, 40.000 TL da mevduat faizi elde eden bir kişi bunların toplamı 110.000 TL nı aştığından konut kira istisnasından faydalanamayacaktır. (Mevduat faizi ve ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek olması bunu değiştirmez)

Fatura düzenleme sınırı (KDV dahil) 900 TL’den 1.000 TL’ye, demirbaşlarda amortismana tabi tutma sınırı da 900 TL ndan 1.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin 2017 yılı için günlük (KDV hariç) 14,00 TL olarak uygulanan istisna tutarı 2018 yılı başından geçerli olmak üzere günlük (KDV hariç) 16 TL olarak belirlenmiştir.

2018 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi dilimleri ücret dışı gelirlerde; gelirin 14.800 TL’ye kadar olan kısmı %15, 14.801 – 34.000 arası %20, 34.001- 80.000 arası % 27 ve 80.000 TL üstü ise %35 oranıyla vergilenecektir. Ücret gelirlerinde ise dilimler farklıdır. Şöyle ki; 14.800 TL’ye kadar %15, 14.801 – 34.000 arası %20, 34.001- 120.000 arası %27 ve 120.000 TL üstü ise %35 oranına tabidir. 2017 yılında elde edilerek 2018 yılının Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek gelirlere bu oranların değil, 2017 yılı tarifesinin uygulanacağı malumdur.

Veraset ve İntikal Vergisi vergi oranlarının uygulanacağı matrah dilimleri yeniden değerleme oranı dikkate alınarak değişmiştir. 1 Ocak 2018 den itibaren oluşacak intikallerde uygulanacak istisna tutarları; ivazsız intikallerde 4.656 TL, eş ve çocuklara isabet eden miras hisselerinin her birinde 202.154 TL, sadece eşe kalan mirasda 404.556 TL olmuştur.


FAZIL KARAMAN
f.karaman@fkymm.com

2 Şubat 2018

İlgili Haberler

Yazarlar