Fazıl Karaman

7061 no’lu kanunla  yapılan değişiklikler

 

Kamuoyunda Torba Kanun olarak da adlandırılan Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun (Kanun No:7061) 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun değişikliklerinden bazıları aşağıda özetlenmiştir:

Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili olarak; 2018’den itibaren kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerle (otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı vb) ilgili (I) sayılı tarifede verginin; yaş ve motor silindir hacminin yanı sıra taşıtın değeri de esas alınarak hesaplanması söz konusudur. Vergi artışları yaklaşık olarak %15 ile %50 arasında değişmektedir. Buna karşılık, 31 Aralık 2017 ve öncesinde kayıt ve tescil edilmiş olan binek otomobiller için taşıt değeri dikkate alınmadan vergi hesaplanmasına devam olunacaktır. Bunlardaki artış yaklaşık %15 ile %25 arasında değişmektedir.

Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanında, mükellefler dilerlerse gerçek (belgeli) giderlerinin yerine kira gelirlerinin %25’ini götürü gider olarak brüt kira gelirlerinden düşebilmektedirler. Sözkonusu oran %15’e indirilmiştir. Yeni oran 2017 gelirlerine de uygulanacaktır.

Kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde tuttukları taşınmazların satışından doğan kazancın belli şartlarla %75’inin kurumlar vergisinden istisna edilmesi ile ilgili hükümde değişiklik yapılarak bu istisna oranı %50’ye düşürülmüştür. (Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesi) Değişiklik, 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

%20 olan Kurumlar Vergisi oranı, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında %22 olarak uygulanacaktır.

2018 yılı emlak vergisi hesaplamalarına esas olmak üzere takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari arsa arazi metrekare değerleri, 2017 değerlerinin %50’sinin üzerine çıkarsa, 2018 yılında bu takdir edilen değer yerine 2017 değerinin %50 fazlası dikkate alınacaktır.

Engellilere araç teslimiyle ilgili istisna hükümlerinde değişiklik yapılmış, sigaralarla ilgili makaronlar, gazozlar, enerji içecekleri, meyve suları ÖTV kapsamına alınmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’daki ihtiyati haciz ve ödeme emrine dava açma süreleri, mal bildiriminde bulunma veya ödeme süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır. (Yürürlük 1 Ocak 2018) Cep telefonları, internet, uydu ve kablolu TV, radyo kullanımına yönelik Özel İletişim Vergisi ile ilgili farklı oranlar %7,5 olarak tek orana indirilmiştir. (Yürürlük 1 Ocak 2018)

Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat mektubu olarak kabul edilmesi sağlanmıştır.

2017 yılı Eylül ve sonrasında net ücretleri, artan oranlı gelir vergisi tarifesi nedeniyle düşen asgari ücretlilere bu azalmayı telafi edecek 2016 yılındaki yapılan düzenlemeye benzer hükümler getirilmiştir. Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Şans oyunları ile çekiliş ve ikramiyelerde uygulanan Veraset ve İntikal Vergisi oranı %10’dan %20’ye çıkarılmıştır.Vergi Usul Kanunundaki tebligat adresleri ile ilgili Maddelerde değişiklik yapılmış, mükellefin MERNİS kayıtlarındaki adresi de bilinen adresler arasına dahil edilmiştir. (Yürürlük 1 Ocak 2018)


f.karaman@fkymm.com

2 Ocak 2018

İlgili Haberler

Yazarlar