Fazıl Karaman

7143 sayılı kanuna göre matrah ve vergi artırımı:

2016 yılının Ağustos ayında yayımlanmış 6736 sayılı Kanunda yeralan matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri bu defa, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla (Kanunu No: 7143) yeniden getirilmiş bulunmaktadır.
Yeni Kanundaki hükümler esas itibariyle 6736 sayılı Kanundaki düzenlemeler ile benzer olmakla birlikte bazı farklılıklar da mevcuttur.
Matrah ve vergi artırımı imkanı; yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, (sorumlu sıfatıyla verilenler hariç) KDV beyannameleri ve bazı stopaj türleri için mevcuttur.
Matrah ve vergi artırımı yapan mükellefler; artırımda bulundukları yılda artırım yaptıkları vergi türü açısından vergi incelemesine ve tarhiyata tabi olmayacaklardır. Bununla birlikte, artırım yapılması defter ve belgelerin artırım dışında kalan diğer vergi türleri açısından incelenmesine ve bir fark bulunursa cezalı tarhiyata engel olmayacaktır. Öte yandan, matrah ve vergi artırımı yapılmış olsa bile sahte fatura kullanma gibi Vergi Usul Kanununa göre kaçakçılık suçu teşkil eden fiiller için inceleme yapılabilecek olup, inceleme sonucunda tarhiyat yapılmamakla birlikte hapis cezası gerektiren suçlar için Cumhuriyet Savcılığına vergi idaresince bildirim yapılabilecektir.
KDV artırımları yıllık olarak yapılmaktadır. İlgili yıla ait ilgili tüm aylarda KDV beyannameleri verilmemişse yada bazı aylardaki beyannamelerde hesaplanan KDV bulunmuyorsa artırım hesaplama şekli özellik arz etmektedir.
Matrah ve vergi artırımları; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde stopaj yoluyla ödenen vergilerin mahsup edilememesinden kaynaklanan iade tutarı, artırım yapılmayan döneme devreden KDV ve KDV iadesi ile sınırlı inceleme ve tarhiyatı engellememektedir.
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri matrah artırımında bulundukları yıla ait olup, 2018 yılına devreden mali zararın yarısının mahsup hakkını kaybetmektedirler.
Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle haklarında vergi incelemesi devam eden mükelleflerin matrah ve vergi artırımı imkanı hakkında Kanunda farklı bir düzenleme yapılmıştır.
Matrah ve vergi artırımı için beyan süresi Ağustos ayı sonuna kadardır. İlk taksit Eylül ayıdır. Mükellefler dilerlerse peşin ödeyebilirler. Ya da, ikişer aylık dönemler halinde 6 taksitte faizli ödeme seçeneğini tercih edebilirler. Bu takdirde, ödenecek ana para tutarı 1,045 katsayısı ile çarpılarak toplam borç hesaplanacak, 6’ya bölünerek her bir taksit tutarı bulunacaktır.
Eski düzenlemelerden farklı olarak, matrah ve vergi artırımı yapılması ama artış sonucu hesaplanan vergilerin zamanında ödenmemesi halinde matrah ve vergi artırımının avantajları kaybedilmektedir. Bununla birlikte, bu borçlar gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilecektir.
Sahte belge düzenleyenler ile, defterlerle ilgili bazı kaçakçılık suçlarını işleyenler, matrah ve vergi artırımı imkanından faydalanamayacaktır. Bu yönde incelemesi sürenlerde ise incelemenin tamamlanması beklenecek, eğer inceleme sonucunda böyle bir tespit çıkmazsa bu mükelleflere matrah ve vergi artırımı için bir aylık süre tanınacaktır. (Sahte fatura kullananlar ise matrah ve vergi artırımı yapabilmektedir.)
Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle haklarındaki soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler de matrah ve vergi artırımı kapsamı dışında tutulmuştur.

1 Temmuz 2018

İlgili Haberler

Yazarlar