Fazıl Karaman

Defter beyan sistemi

GELİR İdaresi Başkanlığı yayımladığı 486 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; bazı mükelleflerin defter kayıtlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan elektronik ortamda tutulması ve beyannamelerinin de bu sistem üzerinden verilmesini sağlamak üzere Defter-Beyan sistemini kurmuştur.

Serbest meslek kazancı elde edenlerde (Noterler hariç) serbest meslek kazanç defteri, işletme hesabına tabi olanlarda (kurumlar vergisi mükellefleri hariç) işletme defteri ve çiftçi işletme defteri, basit usule tabi olanlarda da kayıtlar, Notere tasdikli basılı defter olarak değil Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan www.defterbeyan.gov.tr üzerinde elektronik olarak tutulacaktır. İsteğe bağlı değil zorunlu bir düzenlemedir.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren serbest meslek erbabı ve basit usule tabi olanlarda bu uygulamaya geçilmiştir. İşletme hesabına göre defter tutanlarda ise uygulama 1 Ocak 2019 da başlayacaktır.

Serbest meslek erbabının ve işletme hesabına tabi olanların tutacakları; envanter defteri, ambar defteri, amortisman defteri, bitim işleri defteri, damga vergisi defteri de yine sistem kapsamında tutulacaktır. (Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek erbabı, amortismana tabi kıymetler ve amortismanlarını envanter defteri yerine özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde tutabilirler. Aynı husus, işletme hesabına göre defter tutanlar için de geçerlidir.)

Sistem, sadece kayıtların tutulması ve defterlerin oluşturulmasını değil, bunların saklanması, beyanname, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesini de düzenlemektedir. İşletme hesap özeti ile serbest meslek hesap özeti ve basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.

Sistem, e.defter sisteminden daha basit çalışmaktadır. Defterlerin saklanma hizmetini, Gelir İdaresi Başkanlığı vermekte olup, açılış ve kapanış onayları da yine Başkanlık tarafından yapılacaktır. Nitelikli elektronik sertifika veya mali mühür, aylık berat alma gibi hususlara yer verilmemiştir. Bu sisteme (Defter Beyan Sistemi) tabi olanların kağıt olarak tutacakları defterler yok hükmündedir.

Sistemi kullanmak zorunda olanların başvurma süreleri tebliğde belirtilmiştir.

Sistemdeki defterlere kaydın, ait oldukları aya ait KDV beyannamesinin verilme süresinin son gününden fazla geciktirilmeden yapılması şarttır. Aralık ayına ait kayıtlar için en son tarih yıllık gelir vergisi beyannamesinin verileceği son gündür. (Basit usuldekiler için 3’er aylık kayıt öngörülmüştür) Hatalı kayıtlar, yukarıda belirtilen kayıt süresi içinde düzeltilecektir. Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılan işlemlerin, girilen kayıtların, deftere kaydedilmesi işleminin ve beyanname, belge, bildirim ile dilekçelerin verilmiş/düzenlenmiş/yapılmış sayılması için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onaylanacak işlem, yapılması gereken kanuni/idari süresinin son günü saat 23:59’dan önce tamamlanmalıdır.

Sisteme ilişkin kılavuzların www.defterbeyan.gov.tr üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Sistem üzerindeki işlemler, e.beyan yetkisi (kullanıcı kodu, parola, şifre) alan mükellefin kendisi tarafından yapılabileceği gibi, konuyla ilgili aracılık sözleşmesi yaptıkları SMMM’ler aracılığı ile de yapılabilecektir. E.beyan yetkisi olmayan mükellefler ise konuyla ilgili aracılık sözleşmesi yaptıkları SMMM’ler vasıtasıyla işlemlerini gerçekleştirecektir.


FAZIL KARAMAN
f.karaman@fkymm.com

1 Mart 2018

İlgili Haberler

Yazarlar