Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

Sigortacı Gazetesi

Çarşamba, 22 Ekim 2014
Yazı Boyutu
 • increase font size
 • Default font size
 • decrease font size
Sigortacı Gazetesi Fazıl Karaman Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler


Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

e-Posta Yazdır PDF

15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı kanunla vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Yazımızda, bu değişikliklerden bazılarına kısaca yer verilmiştir.

 

Bakanlar Kuruluna; konut teslimlerinde inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değerini ve bulunduğu yeri esas alarak farklı KDV oranı belirleme yetkisi verilmiştir. Halen; net alanı 150 m2’nin altında olan konutlarda KDV oranı % 1 olup, bu alanı geçen konutlar ile diğer taşınmaz teslimlerinde KDV oranı % 18 olarak uygulanmaktadır. Bakanlar Kurulu, kanun değişikliği ile kendisine verilen yetkiyi kullandığında; sadece taşınmazın alanı değil vergi değeri ve bulunduğu yer de KDV oranının belirlenmesinde etkili olacak, örneğin, 150 m2’nin altında da olsa değerli konutlara % 18 KDV oranı uygulanabilecektir. Diğer taraftan; yapı ruhsatı 1 Haziran 2012 tarihinden önce alınan konut inşaatı projeleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri bu düzenleme dışında tutulmuştur.

 

Geçmişte de bir süre uygulanan, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ait faiz, kur farkı, vade farkı, komisyon gibi giderlerin bir bölümünün vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmemesi yönündeki düzenleme yeniden uygulama alanı bulmuştur. Buna göre; yabancı kaynakları özkaynaklarını aşan işletmelerde sadece aşan kısmı kapsamak üzere işletmede kullanılan vade farkı, kur farkı, faiz, komisyon, kâr payı vb. nin (% 10’u aşmamak üzere) Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek orana isabet eden bölümü kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. Yatırım maliyetine eklenen finansman giderleri kısıtlamaya tabi değildir. Öte yandan; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu hükümlerin dışında tutulmuştur. Söz konusu düzenleme 2013 yılı başından itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Bilindiği gibi, 2011 yılında yayımlanan 6111 sayılı kanunla başta vergi olmak üzere birçok kamu alacağı yeniden yapılandırılmıştı. Bir tür af yasası niteliğinde olan söz konusu kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuran ancak ödemelerini zamanında yapamadığı için haklarını kaybedenlere bu defa yeni imkanlar sağlanmaktadır. Konut kiralarından elde edilen gelirin belli bir tutarı (2012 yılı için 3.000 TL) vergiden istisnadır. Ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olanlar bu istisnadan yararlanamamaktadır. Yeni kanunla bu istisnaya sınırlama getirilmektedir. Şöyle ki; (istisna haddi üzerinde hasılat elde edenlerde) beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratları gayrisafi tutarları toplamının ücretler için uygulanan vergi tarifesinin 3. dilim sınırını aşması halinde de bu istisnadan faydalanılamayacaktır. Buna göre örneğin; sadece tevkifat yoluyla ücret geliri ve konut kira geliri elde eden bir kişi (ücret geliri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek olsa bile) bu gelirlerinin toplamı yukarıda belirtilen sınırı aştığında, kira geliri için verdiği yıllık beyannamede konut kira istisnasından yararlanamayacaktır. Yeni getirilen ve istisnaya sınırlama getiren bu düzenleme, 2013 yılı gelirlerinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Konut kira geliri elde edenler; 2013 yılı gelirlerinden başlamak üzere istisnadan yararlanıp yararlanamayacaklarını bulabilmek için anılan yılda elde ettikleri her türlü menkul sermaye iradı (örneğin; faiz geliri, repo geliri, kâr payı), gayrimenkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratları (örneğin; taşınmaz satış kazancı, ortaklık payı satış kazancı, arızi ticari veya serbest arızi serbest meslek kazancı) beyana tabi olup olmamasına bakmaksızın toplayacaklar ve yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadıklarına bakacaklardır. Eğer, sınırı aşıyorlarsa konut kira istisnasından yararlanamayacaklardır. 2012 kira gelirlerinde bu yeni hükmün uygulanmayacağını tekrar belirtiriz.

 

altbanneraralik

Assist Line

Sigortacı Önemli İnternet Adresleri

İstatistikler

Üyeler : 9060
İçerik : 5579
İçerik Tıklama Görünümü : 8032632

 • Giriş Yap
 • Kayıt ol
  Kayıt Alanı
  *
  *
  *
  *
  *
  Doldurulması Zorunlu Alan(*)
 • Haftalık Bülten Almak İstiyorum

  Follow us on Twitter