Timuçin Alpay

İhtiyari mali mesuliyet poliçe teminatı

BİR sorumluluk poliçesi olan Trafik Mecburi Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi ile bir mal sigorta türü olan kasko sigorta poliçe primleri üretimi, sektörün toplam prim üretimi içinde %70’lere varan bir yer tutmaktadır. Diğer bir açıdan baktığımızda kasko ve trafik poliçeleri 2018 yılında 22 milyon adede ulaştığına göre bu kadar çok sayıda insanın satın aldığı güvenceler hakkında az çok bilgi sahibi olması beklenir.
Tabii ki, her iki branşta poliçenin tüm genel şartlarını bilmemiz gerekmiyor. Ancak hayatın içinde başımıza gelecek kazalar ve bu kazalar sonucunda bize yöneltilecek parasal sorumluluklar ile karşı karşıya kaldığımızda bu parasal sorumluğu sigorta şirketlerimiz kanalı ile tazmin edebiliriz. Yeter ki, satın aldığımız ürünlerin bizi nelere ve hangi risklere karşı koruduğunu genel başlıklar halinde bilelim, bilmiyorsak da konusunda uzman olan sigortacı ve hukukçulara başvurmaktan geri kalmayalım.
Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurulardan poliçeler ile birlikte verilen güvencelerin poliçe sahiplerini nasıl koruduğunu STK’ya yapılan başvuru profillerinden kolaylıkla görebiliyoruz. Bu anlatımları ve güvenceleri birkaç basit örnek ile örnek ile anlatmaya çalışalım.
Örneğin; kusurlu olarak bir araca çarptınız ve maddi zarara neden oldunuz. Trafik sigorta poliçeniz 36.000 liraya kadar verdiğiniz zararı karşılar. Peki zarar 100.000 TL olur ise ne olacak? Bu durumda trafik poliçenizi düzenleyen sigorta şirketi poliçe limiti olan 36.000 TL’yi zararı görene öder ve sizi sorumluluktan kurtarır. Bakiye 64.000 TL için ise siz karşı tarafın zararını tazmin etmek zorundasınız.
Ancak eğer bağımsız olarak düzenlenmiş İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta poliçeniz var ise ya da kasko poliçeniz ile birlikte verilmiş kısaca İMM adı verilen İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta güvenceniz var ise bu poliçenin limiti kapsamında sigortacınız 64.000 TL bakiye zararı da sigorta şirketiniz ödeme yapar ve siz de sorumluluktan kurtulmuş olursunuz.
Ancak, sizin zarar verdiğiniz araçtaki hasarın büyüklüğüne bağlı olarak araçta (ticari araç ise) kazanç kaybı ve ilaveten aracın onarımı süresince araçtan mahrum kalma zararı doğmuş ise bu zararları kim ödeyecek? Hemen belirtmeliyiz ki, zarar gören kişinin kazanç kaybı ile aracın onarım süresince kullanılmamasından doğan zararlar trafik poliçesi kapsamı dışındadır. Diğer bir ifade ile trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketinin söz konusu her iki zarar türü için tazmin sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kazanç kaybı ve araçların onarım süresinde kullanılmamasından doğan zararlar içim İHTİYARİ MALİ MESULİYET poliçeniz ya da Kasko poliçesi içinde verilen bu kapsamda bir güvenceniz var ise o poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi kusurunuz ve poliçe limitiniz kapsamında zararınızı tazmin edecektir.
2918 sayılı KTK’nın 91. maddesi; “İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumlulukların karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.” düzenlemesi ile trafik poliçesinin teminat kapsamını belirlemiştir. Trafik poliçesi genel şartları A.1 maddesinde poliçenin kapsamı başlığı altında “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.” şeklindeki düzenleme ile 2918 sayılı yasanın 85. md. düzenlemesine paralel bir düzenleme yapılmıştır.
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın Sigorta Teminatı Kapsamı “Madde 1-Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve UMUMİ HÜKÜMLERE göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder. Madde 2-Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir” şeklinde düzenlenmiştir.
Önümüzdeki sayıda İhtiyari Mali Mesuliyet Poliçesi kapsamında talep edilen kazanç ve araç mahrumiyeti talepleri için somut örnekler ile anlatıma devam edeceğiz.

1 Şubat 2019

İlgili Haberler

Yazarlar