Fazıl Karaman

İkale ve benzeri sözleşmelerle yapılan ödemelerden kesilmiş verginin iadesi

27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7103 No’lu Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle; hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra karşılıklı sonlandırma sözleşmesi, ikale sözleşmesi vb. kapsamında ödenen tazminatlar ücret tanımına ilişkin Maddeye dahil edilmiş, ayrıca bu tür ödemelerin çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin vergiden istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği yönünde hüküm eklenmiştir. Böylelikle, ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutar hesap edilirken, bu tür ödemeler de dahil edilerek, ödemeler toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. 303 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konuyla ilgili açıklamalar mevcuttur.
Getirilen bu düzenleme, 27 Mart 2018 sonrasında bu tür ödemelerin vergi kapsamına alınmasını sağlamış, ancak bu tarih öncesindeki ödemelerde yapılan vergilemenin yasal dayanağı eksik kalmıştır. Nitekim, 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 No’lu Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 89. Madde eklenerek, 7103 sayılı Kanun öncesinde diğer bir ifadeyle 27 Mart 2018 tarihinden önce bu kapsamdaki ödemeler üzerinden tevkif edilerek vergi dairesine yatırılmış gelir vergisinin hizmet erbabına iadesi imkanı getirilmiştir.
Geçici Madde uyarınca; 27 Mart 2018 tarihinden önce ikale vb. kapsamında ödenen tazminatlar üzerinden tevkif edilerek işverence vergi dairesine yatırılan gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairesine başvurması, dava açmaması ve varsa açtığı davadan vazgeçmesi şartıyla kendisine iade edilecektir. Ancak, bu konuda açılan dava sonuçlanmış ve kesin yargı kararı çıkmışsa bu hükümler uygulanmayacaktır. (27 Mart 2018 ve sonrasındaki ödemelerde ise yeni hükümler geçerli olduğundan iade söz konusu değildir.)
15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; iade talep dilekçesi örneği, başvuruya eklenecek belgeler ve konuyla ilgili diğer hususlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır. İade için; işverenden temin edilen ikale vb. sözleşme örneği, ücret bordrosu vb. belgeler ile vergi dairesince gerekli görülen sair belge ve bilgilerin ibrazı istenilmektedir. Hizmet erbabının iade talebine konu ödemenin işten ayrılma karşılığı yapılan ek ödeme niteliğinde olduğunu kesin olarak ispatlayan diğer belgeleri de ibraz etmesi gerekmektedir.
Bu kapsamdaki başvurular elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesi müdürlüğüne yapılabileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile elektronik ortamda da yapılabilecektir.
Hizmet erbabının başvuracağı vergi dairesi, işverenin muhtasar beyannameyi verdiği vergi dairesi olarak öngörülmüştür. İadeye hak kazanılabilmesi için; ikale vb. sözleşmenin 27 Mart 2018 öncesinde düzenlenmiş, ödemenin de bu tarihten önce yapılmış olması şart koşulmuştur.
Hizmet erbabının iade için başvurusunu Vergi Usul Kanunundaki düzeltme zamanaşımı süresi içinde yapması gerekmektedir. Buna göre; 2013 yılı ve öncesinde ödenmiş ikale vb. tazminatlar üzerinden kesilmiş vergilerle ilgili iade söz konusu değildir.

29 Mart 2019

İlgili Haberler

Yazarlar