Fazıl Karaman

Sigorta sektöründeki firmaların bazı vergi avantajları karşısındaki durumu

SİGORTACILIK sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin bazı vergi avantajları karşısındaki durumu yazımızda ele alınmıştır.
Teşvik Belgeli Yatırımdan Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması:
Yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara %22 yerine daha düşük oranlı kurumlar vergisi uygulanabilmektedir. Ancak; finans ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile diğer bazı kurumlar bu düzenlemenin kapsamına alınmamıştır (İndirimli kurumlar vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde: 32/A). Dikkat edilirse, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumlar (sigorta aracıları dahil) bu uygulamanın dışında bırakılmıştır.

Nakdi Sermaye İndirimi:

Sermaye şirketleri; kuruluşlarında ödenen nakdi sermaye ve sermaye artışlarında bu artışın nakden karşılanan kısmı üzerinden Merkez Bankasınca açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarın yarısını matrah tespitinde kurum kazancından indirebilmektedir. Ancak; finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar bu düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur (Kurumlar Vergisi Kanunu Madde:10 /1-ı). Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren (sigorta aracıları dahil) tüm kurumlar bu avantajdan faydalanamayacaktır.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi:

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) Kanun maddesinde sayılan şartlara sahip olanlarda; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, (1 milyon TL’yi aşmamak kaydıyla) ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebilmektedir. Vergi borcunun bulunmaması, beyannamelerin süresinde verilmesi gibi bazı şartlar aranmaktadır (Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde:121). Bu düzenlemede, sigorta sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumlar değil sadece sigorta ve reasürans şirketleri kapsam dışında tutulmuştur. Kaldı ki, gerçek kişiler için böyle bir sınırlama zaten öngörülmemiştir. Dolayısıyla, sigorta aracılarının (acenteler ve brokerler) uyumlu mükellef vergi indiriminden (şartları sağlıyorlarsa) yararlanabileceklerini düşünüyoruz.

Taşınmazlara Yeniden Değerleme:

Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 31. Madde ile; bilanço esasına göre defter tutanlara bir defaya mahsus olmak üzere aktifteki taşınmazlarından istediklerini yeniden değerlemeye tabi tutarak bunların kayıtlı değerlerini artırma imkanı sağlanmıştır. Yeniden değerleme, 30 Eylül 2018 tarihine kadar geçici Maddede belirtilen şartlar ve esaslar dahilinde yapılacak olup, değerleme sonucu oluşan net değer artışı üzerinden %5 oranıyla vergi hesaplanarak vergi dairesine beyan edilecek ve ödenecektir. Ancak, finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve diğer bazı mükellefler bu düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur. Sigortacılık sektöründe faaliyet gösterenlerin tamamı değil, sadece sigorta ve reasürans şirketleri kapsama alınmamıştır. Bu nedenle, sigorta acentelerinin ve brokerlerinin söz konusu geçici maddeye göre yeniden değerleme imkanından yararlanabileceği kanaatindeyiz.

1 Eylül 2018

İlgili Haberler

Yazarlar