Türk Nippon ekipleri için “Satışta Fark Yarat” eğitimi

Türk Nippon Sigorta, 2017 yılında hayata geçirilen “TNS Akademi” programı çerçevesinde nisan ayında tüm satıfl ekiplerinin dahil edildi€i “Satıflta Fark Yarat” isimli bir satıfl e€itimi etkinli€i düzenledi. 

41°29° Yeni ‹stanbul Danıflmanlık firmasından Hakan fiahin tarafından verilen e€itimde satıfl yönetimi süreci, kiflisel vizyonun belirlenmesi, farkındalı€ın oluflturulması, iletiflim yönetimi, ikna yöntemleri, ekip çalıflması ve de€iflim yönetimi gibi zengin konu bafllıkları ile tüm satıfl ekiplerinin satıfl bilgileri tazelenerek, satıfl süreçlerinde karflılaflılan zorluklar ile ilgili detaylar tartıflıldı. ‹nteraktif olarak nitelendirilen bu e€itimde, koçluk, geribildirim ve sunum teknikleri de sıkça kullanıldı. 2018 yılı boyunca “TNS Akademi” çatısı altında farklı e€itim programlarının da yer alaca€ı ve ilgili programlar aracılı€ıyla tüm çalıflanlar için e€itimde üst düzey bir alan yaratılaca€ı belirtildi.

22 Mayıs 2018

İlgili Haberler

Yazarlar