Fazıl Karaman

Vergi mevzuatındaki değişiklikler:

GEÇTİĞİMİZ aylarda yayımlanan 7103 ve 7104 No’lu Kanunlar ile 5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla vergi mevzuatında yapılan değişikliklerden bazılarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmişler dahil) 31 Ekim 2018 tarihi sonuna kadar tapu harcı alıcı ve satıcı için binde 20 yerine binde 15 olarak alınacaktır.

Net alanı 150 m2 altındaki konutlarda KDV oranı %1 iken, büyükşehir belediyesi sınırları içinde arsasının emlak vergi değerine bağlı olarak bu oran %1 yerine %8 veya %18 olarak da uygulanabilmektedir. 150 m2’nin üstündeki konutlarda ise KDV oranı %18’dir. Yeni düzenleme uyarınca; %18 KDV’ye tabi konutların 31 Ekim 2018 tarihi sonuna kadar tesliminde bu oran yerine %8 oranıyla KDV hesaplanacaktır.

İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmesi suretiyle sağlanan menfaat ücret gelir vergisi matrahının tespitinde istisna edilmiştir. Ancak, işverenin bu hizmeti bizzat vermeyip başka bir firmadan satın alması söz konusu ise; ödeme bizzat işveren tarafından doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılmalı, her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamalıdır. (Aşan kısım istisnadan faydalanamaz ve ücret vergi matrahına ilave edilir.) Bakanlar Kurulu Kararı ile; bu hükümlerde istisna sınırı olarak yer alan asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’i ibaresi 5 Mayıs’tan itibaren %50’si olarak değiştirilmiştir.

İşten ayrılan çalışana ikale sözleşmesi vb. kapsamda yapılan ödemeler; ücret tanımı içine alınırken, kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarın hesabında kıdem tazminatı ile birlikte topluca dikkate alınacaktır.

Net ücretleri vergi uygulaması nedeniyle asgari ücretin altına düşenlerde aradaki farkın asgari geçim indirimi ilavesi yoluyla telafi edilmesi şimdiye kadar geçici maddeler ile sağlanmakta iken Gelir Vergisi Kanununa hüküm eklenerek kalıcı hale getirilmiştir.

Vergi incelemesi sonucu kesilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. (Bu cezalar için tarhiyat sonrası uzlaşma imkanı zaten yoktu.) Bununla birlikte, sözkonusu cezaların süresi içinde dava konusu yapılmaksızın ödenmesi halinde uygulanacak indirim oranı 1/3’ten 1 /2’ye yükseltilmiştir.

Deprem, sel ya da Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki yangınlarda zayi olan kıymetler hariç olmak üzere, zayi olan mallarla ilgili olarak bu kıymetlerin alışında yüklenilmiş KDV’nin indirimi mümkün değildir. Daha önce indirim konusu yapılmışsa, zayi olduğu ay KDV beyannamesinde bunun düzeltilmesi gerekmektedir. Bu defa, bu hüküm amortismana tabi mallar açısından mükellefler lehine değiştirilmiştir. Amortismana tabi mallar, zayi olduğu tarihte bunların amortisman süresi dolmuş ise bu kıymetlerin alışında yüklenilen ve indirilmiş KDV’nin düzeltilmesi gerekmeyecektir. Bu süre kısmen işlemişse indirilemeyecek KDV, kalan süreye isabet eden kısmın oranlanmasıyla bulunacaktır. (Yürürlük 6 Nisan 2018)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listeler, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) zaman içindeki değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

29 Mayıs 2018

İlgili Haberler

Yazarlar