7194 sayılı kanunla binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarına getirilen sınırlama

7 ARALIK 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle; işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin ve amortismanlarının vergi matrahının tespitinde indirimine kısıtlamalar getirilmiştir. Yapılan değişiklikler,
1 Ocak 2020 tarihinden başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeler uyarınca;
* Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’yi aşan kısmı,
* Binek otomobil alışında ödenen ÖTV ve KDV nin gider yazılmasının tercih edilmesi halinde bu vergilerin toplamının 115.000 TL’yi aşan kısmı,
* Binek otomobillere ilişkin giderlerin %70’i aşan kısmı,
* ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın bu tutarlara isabet edenini aşan kısmı, vergiye tabi ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. Kanundaki düzenlemeler uyarınca 5.500 TL’lik aylık kira gideri sınırı ile % 70’lik oran sınırı hariç yukarıda belirtilen tutarlar 2020 yılından itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır. (Ancak, Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak bu artış oranlarını değiştirebilir)
Gider kabul edilen amortisman tutarı ile ilgili Maddede “Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır” hükmü yeralmaktadır. Dolayısıyla, binek otomobil hangi yıl satın alındıysa o yılda geçerli olan tutarlar dikkate alınacak ve itfa süresi boyunca gider kabul edilen amortisman tutarı buna göre hesaplanacaktır.
Yasal düzenlemelerin 1 Ocak 2020 tarihinden başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olması ve bir önceki paragrafta belirttiğimiz tutar sınırlamasının bu araçların iktisap tarihinde bulunmaması nedeniyle; 7194 sayılı Kanunun yayımlanmasından önce edinilmiş binek otomobillerin 2020 ve sonrasındaki amortismanlarının üst sınır olmaksızın giderleştirilebileceğini düşünüyoruz. Ancak; Kanunun yayımından önce alınmış yada kiralanmış olsa bile tüm binek otomobillerin 2020 yılı başından itibaren kira giderlerine aylık 5.500 TL ve diğer giderlerine de %70 sınırı uygulanması gerekir.
Finansal kiralama kapsamında aktifleştirilen kullanım hakkı; Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edilecektir. Dolayısıyla; finansal kiralama kapsamında aktifleştirilen tutarın amortisman giderine de amortisman sınırının uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.
Araç alımında kullanılan krediler nedeniyle katlanılan finansman giderlerinin (faiz ve kur farkı) aracın iktisap edildiği yılın sonuna kadar olan tutarının araç maliyetine dahil edilmesi zorunlu olmakla birlikte, takip eden yıllardaki faiz ve kur farklarının maliyete ilave edilmek yerine doğrudan gider yazılması mükellefin tercihine bırakılmıştır. Bu şekilde doğrudan giderleştirilen taşıt kredisi faiz ve kur farklarının %70’lik sınıra tabi olup olmayacağı hususundaki tereddütü netleştirmek açısından vergi idaresinin görüşü faydalı olacaktır
Binek oto tanımı ve kapsamı hakkında vergi idaresince genel tebliğle bir belirleme yapılıncaya kadar 60 No’lu KDV Sirkülerindeki açıklamalar yol gösterebilir.

Avatar

Fazıl Karaman

f.karaman@fkymm.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.