Çalışma takımlarını nasıl kurardınız?

GÜNÜMÜZDE çalışma gruplarının önemi gittikçe artmakta ve grup içi oluşturulan takımların, iş ve çalışma yaşamlarını daha etkin hale getirebilmek için çalışanların bulunduğu örgütü tanımaları ve örgüte uyum sağlamaları beklenmektedir. 

Bu klasik, ancak her zaman için geçerli olan düşünceyi üç farklı boyutta desteklemek gerektiğini düşünüyorum.

* Çalışanın örgütsel sosyalleşme boyutu,

* Örgütle özdeşleme boyutu,

* Çalışanların birlikte çalışma yeterlilikleri.

Takım kurma aşamalarında kritik değerlendirmeler için dikkate alınması gerekli bu üç boyutun her birini, kendi içinde değerlendirdikten sonra, bunların takım için öneminin ne olduğunun daha iyi anlaşılağını ümit ediyorum.

Bir birey yaşamını sürdürmek ve gelişmesini ilerletmek istiyorsa içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması gerektiği kabul edilmektedir. Yani, birey; o toplumda kabul edilen tutumları, davranış biçimlerini hatta düşünme yaklaşımlarını öğrenmeli ve bunlar doğrultusunda bulunduğu ortamda davranışlarını sergilemelidir. Başka bir ifadeyle, bireyin yakın ve uzak çevresindeki birçok kişi, kurum ve faktör bu uyum sürecini önemli derecede etkilemektedir. Bireysel uyum süreci bağlamında, örgütsel sosyalleşme ise, bireyin örgütte etkin bir üyeye dönüşmesi için gerekli olan tutum, davranış ve bilgi edinmesine bağlı olan bir süreç tanımlanmaktadır (Morrison, 2002, s.1149). Bu süreçte temel yaklaşım, yeni işe başlayan bir kişinin örgütün etkili bir üyesi olmasını sağlamaktır. Bu düşünceyle örgütsel sosyalleşmenin önemi;

* İşe yeni katılan bir çalışanın zayıf bir şekilde sosyalleşmesi; kendisinin yıkıcı tutumlar ile olumsuz davranışları meydana getirmesine neden olur.

* Hızlıca sosyalleşen birey, verimli ve etkin bir şekilde örgütsel performansa katkıda bulunur.

* Çalışma gruplarına yeni katılan her birey, örgütte kabul edilen çalışma usullerini öğrenmeli ve uygulamaya geçirmelidir.

* Örgüt içinde sosyalleşme sürecinin etkisinin uzun süre boyunca devam etmesiyle kişinin insan sermayesindeki artış sürekli olur.

Sosyalleşme sürecini yaşayan çalışanın örgüte uyum düzeyinin artmasının yanı sıra, örgüte ait olma duygusu da artmış olacaktır. Çalışan sosyalleşme süreci ile birlikte, benzerlikleriyle ait olduğu gruba karar vererek, çalışma grubuyla özdeşleşme yaşayabilmektedir. Bu durumda grup oluşumu ve birlikte çalışma davranışları gelişmekte ve bunun sonucunda verimlilik artışının olduğu görülmektedir.

Takım kuruluşunda takıma ait olma bağlamında örgütsel özdeşleşme, bir çalışanın üyesi olduğu takım arasındaki psikolojik bağı ifade eder (Reade, 2001). Takımlarda örgütsel özdeşleşme; her bir takım üyesini örgüte ilişkisel olarak bağlayan, kişinin örgütsel ve kişisel hedefleri ve değerlerinin bütünleşmesini sağlayan, kendini tanımlama süreci olarak ifade eder (Parker ve Haridakis, 2008).

Her örgütte olduğu gibi çalışma takımlarında da yeni gelen çalışanın ekibe uyum sağlaması için yöneticinin ve kıdemli çalışanların desteği önem taşımaktadır. Böylesine bir süreç, birlikte çalışma yeterliliğini gerektirmektedir. Özelde yeterlilik kavramı; kazanımlar üretmek için bir dizi eylemi düzenlemek ve uygulamak için bireyin yeteneğine olan inanç veya yargıları olarak tanımlanmaktadır. Birlikte çalışma yeterliliği söz konusu olduğunda, istenen seviyelerde kazanımlar elde etmek için gerekli eylemleri düzenlemek ve yürütmek için çalışma grubunun birleşik yeteneklerine yönelik paylaştıkları inançlar olarak tanımlanmaktadır (Bandura, 1997, s.477).Sonuç olarak, çalışma grupları içerisinden oluşturulması gerekli takımlarda, bu üç boyut dikkate alındığında çalışanın; örgüt rolünü üstlenmesi ve örgüt üyesi olarak davranması için gerekli olan değerleri, becerileri, beklenen davranışları ve sosyal bilgiyi içselleştirdiği bir sosyalleşme sürecini geçirdikleri bilinmektedir. Bunun devamında kendi özellikleriyle takım üyelerinin özellikleri arasındaki örtüşmenin de, bireyin ait olduğu/olacağı takımla özdeşleşmesini ve birlikte çalışma yeterliliğini artıracağı ve bunun da takım verimliliğine yansıyacağı düşünülmektedir.

Avatar

Mehmet Muratoğlu

mehmet@etkinyonetim.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.