Elektronik belge (fatura ve diğer belgeler) kapsamı genişletildi:

GELİR İdaresi; yıllık satışları toplamı 10 milyon lirayı aşanlar ile ÖTV açısından bazı yükümlülükleri olan mükelleflere elektronik fatura (e.fatura) , internet üzerinden satış yapan ve yıllık satışları toplamı 5 milyon lirayı aşan mükelleflere de elektronik arşiv (e.arşiv) uygulamasına geçme zorunluluğu getirmişti.

19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile; VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak daha önce yayımlanmış olan genel tebliğler kaldırılarak konu bazı değişikliklerle birlikte tek bir genel tebliğde toplanmış, öte yandan elektronik ortamda düzenlenmesi gerekli belgelerin kapsamı genişletilmiştir.

Yeni düzenleme ile; e.faturaya zorunlu geçme ile ilgili sınır 10 milyon liradan 5 milyon liraya indirilmiştir. E-fatura mükelleflerine e.arşiv uygulamasına da geçme zorunluluğu da getirilmiştir. Ayrıca; bazı faaliyetlerde bulunan mükelleflerin bu sınıra bakılmaksızın e.fatura ve e.arşiv uygulamasına geçmeleri zorunlu tutulmuştur.

Tebliğdeki yeni bir düzenleme uyarınca; e.fatura ve e.arşiv uygulamasına dahil olmayıp kağıt fatura düzenleyen mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturaların vergiler dahil toplam tutarının; vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda 30.000 TL’yi,
vergi mükellefi olanlara yapılan satışlarda ise 5.000 TL’yi aşması halinde sözkonusu faturaların e.arşiv fatura olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca sunulan e.Belge Düzenleme Portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar bu sınırın tespitinde topluca değerlendirilecektir. Örneğin; B Sigorta A.Ş.; idari binasının bir bölümünde tadilat yaptırmış ve hizmet bedeli KDV dahil 5.100 TL olsun. İşi yapan Bay Ali e.fatura ve e.arşiv fatura kapsamında olmayıp kağıt fatura düzenlemektedir. Tebliğdeki bu düzenleme uyarınca Bay Ali (bedel KDV dahil 5.000 TL sınırı aştığından) sözkonusu işle ilgili faturayı GİB e.belge düzenleme portalı üzerinden e.arşiv fatura olarak düzenleyecektir. Bu faturanın kağıt fatura olarak düzenlenmesi halinde ise her iki taraf özel usulsüzlük cezasına muhatap olacaktır. Uygulama 1 Ocak 2020 de başlayacaktır.

Yeni bir düzenleme de elektronik irsaliye (e.irsaliye) olup; zorunlu olarak bu belgeyi kullanması gerekenler tebliğde belirtilmiştir. Sistemdeki e.irsaliye yanıtı ile, gönderilen malların kısmen veya tamamen kabul edilmemesinin karşı tarafa bildirilmesi imkanı da belli şartlarla sağlanmaktadır. e- irsaliye sistemine dahil olanlar, karşı tarafın e.irsaliye sistemine kayıtlı olup olmadığında bakmasızın her hal ve taktirde e.irsaliye düzenleyeceklerdir.

Serbest meslek erbabına, iş hasılatlarına bakılmaksızın elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğde; elektronik ortamda düzenlenmesi zorunlu veya isteğe bağlı diğer belgeler de belirtilmektedir. E.gider pusulası, e.müstahsil makbuzu, e.bilet, e.döviz alım ve satım belgesi, (bankalar için) e.dekont ile ilgili düzenlemeler tebliğde yer almaktadır.

Tebliğde; sigorta ve emeklilik şirketlerinin sigorta ve emeklilik aracılarına ödedikleri komisyonlar için düzenlenen komisyon gider belgelerinin ve sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Bununla birlikte sözkonusu düzenleme şu an için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Avatar

Fazıl Karaman

f.karaman@fkymm.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.