Fazıl Karaman

Konkordato safhasındaki alacakların vergisel durumu:

2018 yılında İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikle, iflas erteleme ile ilgili hükümler kaldırılarak, konkordato müessesesine işlerlik kazandırılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 112 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; konkordato safhasındaki alacakların şüpheli alacak karşılığı ve değersiz alacaklar açısından durumu ele alınmıştır. Sirkülerde yer alan vergi idaresi görüşlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

1. Geçici Mühlet Kararından Önce Dava Veya İcra Safhasına İntikal Etmiş Olan Alacaklar İçin; Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış ise geçici mühlet kararı üzerine bu karşılığın durumu değişmeyecektir.

2. Geçici Mühlet Kararından Önce Dava Veya İcra Safhasına İntikal Etmemiş Alacaklar İçin; Geçici mühlet kararının ilan edildiği yıl (hesap dönemi) itibarıyla şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.

3. Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddi; Geçici mühlet kararından önce ayrılmış karşılıklar için bir düzeltme yapılmayacak, ancak geçici mühlet kararından sonraki sürede ayrılan karşılıklar konkordato talebinin reddi üzerine düzeltilerek gelir yazılacaktır. Tabiatıyla, genel hükümler göre alacakların dava veya icra safhasına intikali nedeniyle karşılık ayrılması mümkündür.

4. Kesin Mühlet Kararının Sonuçları; Kesin mühlet kararının verilmesi öncesi ayrılmış karşılıklar için bu karar nedeniyle bir düzeltme yapılması gerekmemektedir. Ancak, geçici mühlet kararının verildiği tarih itibariyle karşılık ayrılmamışsa sonraki dönemlerde karşılık ayrılamaz. Dolayısıyla, geçici mühlet döneminde karşılık ayırmayanlar kesin mühlet kararı üzerine karşılık ayıramazlar.

5. Borçlunun Mali Durumunun Düzeltmesi Üzerine Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması; Kesin mühletin sona ermesinden önce amaçlanan iyileşmenin sağlanması nedeniyle konkordato talebinin reddine karar verilmesi halinde; geçici mühlet kararından önce dava veya icraya intikal etmiş olması nedeniyle ayrılan karşılıklar düzeltilmeyecektir. Ancak, geçici mühlet kararından sonra ayrılan karşılıklar ise konkordatonun reddi üzerine düzeltilerek iptal edilecektir. Bununla birlikte, alacağın dava veya icra safhasına intikali halinde genel hükümlere göre şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkündür.

6. Konkordatonun Reddedilerek İflasın Açılması;
Kesin mühlet süresinden sonra oluşabilecek bu gibi hallerde iflas masasına kaydedilen alacaklar için daha önce ayrılmış karşılıklarda bir düzeltme yapılmayacaktır.

7. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesine Bağlı Olarak Değersiz Alacak ve Şüpheli Alacak Durumu; Vergi Usul Kanununun 322.Maddesine göre bir yargı hükmüne veya kanaat verici belgeye göre tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olarak kabul edilmekte ve gider yazılmak suretiyle kapatılmaktadır. Konkordato projesinin tasdik edilmesiyle birlikte alacaklardan borçlu lehine vazgeçilen kısmı değersiz alacak olarak gider yazılmak suretiyle yok edilecektir. Projenin tasdiki ile kalan vazgeçilmeyen alacak için alacak borç ilişkisi yenilendiğinden söz konusu alacaklar için ayrılmış şüpheli alacak karşılığının düzeltilmesi, gelir yazılması gerekmektedir.8. Diğer Hususlar; Teminatlı alacaklarda alacağın teminatsız kısmı için karşılık ayrılabilir. Şüpheli hale geldiği dönemde ayrılmayan karşılığın sonraki yıllarda ayrılması mümkün değildir. Vadeli alacakların vadesi geçici ve kesin mühlet sürelerine rastlıyorsa vadenin dolduğu hesap döneminde karşılık ayrılabilecektir. Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesine yönelik olmayan alacaklar için karşılık ayrılamaz.

2 Mayıs 2019

İlgili Haberler

Yazarlar