Sektörün koronavirüs taleplerini Hazine cevaplandırdı; hangi tedbir önerileri kabul edildi?

 Sektörün koronavirüs taleplerini Hazine cevaplandırdı; hangi tedbir önerileri kabul edildi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) koronavirüs tedbirleri konulu yazısına istinaden değerlendirme yazısı TSB’nin internet sitesinde yayınladı.

08.04.2020 tarihli ve Dr. Ahmet Genç imzalı belgede TSB’nin koronavirüs nedeniyle Hazine’den talepleri 14 sayfalık bir tablo içerisinde cevaplandı. Koronavirüs önlem taleplerine cevapların gerekçeleriyle beraber verildiği yazıda yer alan kararların büyük bir kısmının daha fazla gerekçeyle sunulması halinde tekrar değerlendirilebileceği belirtildi.

Hasar ve ödeme süreçleri, mevzuat taslakları, SGK trafik payı bedeli uygulama değişiklikleri, hak sahiplerince aranmayan paralar, koronavirüs nedeniyle statik IP uygulamasının uzatılması, tahkim komisyonu, tarım sigortaları, bireysel emeklilik sistemi, hayat sigortası ve sağlık branşlarıyla ilgili önerilerin cevaplandığı tabloda bazı maddeler kabul edilirken, bazılarının koronavirüs ile ilgilendirilemediği görüşü yer aldı. Statik IP ve tarım sigortasında yapılana benzer ertelemeler 30 Nisan’a kadar geçerli olsa da önümüzdeki dönemde bu dönemlerin de uzatılabileceği düşünülüyor.  

Talep ve değerlendirmelerin sadeleştirilmiş hali şöyle:

Talepler Değerlendirme
Trafik sigortasındaki 8 günlük ödeme penceresi ve kasko sigortasındaki 10 günlük ödeme penceresinin 30 güne çıkarılması. Ödemenin koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilemediği durumlar yargı nezdinde olay bazında değerlendirilebilir. İlave düzenlemeye gerek bulunmamaktadır. 
Tam ve ağır hasara uğramış araçların SBM’ye bildirilmesine dair sürecin 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girme tarihinin 30 Haziran 2020’ye ertelenmesi. Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik uyarınca şirketlerin yükümlülüğünü yerine getirmesinde yaşanacak aksaklıklar nedeniyle 23. maddedeki yaptırımların uygulanmaması.  Yürürlük tarihini ötelemeye ihtiyaç olmadığı düşünülmektedir. Yalnızca, sınırlı sayıda olan tam hasarlı araçlara ilişkin olarak Nisan ayı sonuna kadar bildirimlerin alınması, sayıca çok daha fazla olan ağır hasarlı araçlar için bildirimin Haziran sonuna kadar alınması yönünde SBM’ye talimat verilmiştir. 
%20 yerli eşdeğer parça kullanılması zorunluluğunun salgın sonuna kadar ertelenmesi. Oranın bu aşamada değiştirilmesine ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmektedir. 
Trafik sigortalarında bedeni hasar dosyalarında hastane sevk yazısı gönderimlerinin süreç sonuna kadar ertelenmesi ve bedeni zarar/değer kaybı dosyalarında 15 gün içinde bildirim yapılması hususunda 15 günün dava şartı sayılmasının askıya alınması. Hastane sevk yazısına ilişkin öneri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına iletilmeli. 

Dava şartı hususu ise 26/3/2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde 1 hükümleri çerçevesinde karşılanabileceği değerlendirilmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek trafik payı bedel uygulamasının yürürlük tarihinin 1 Ağustos 2020 tarihine ertelenmesi. Yaşanan olağanüstü dönemde yürürlük tarihinin ötelenmesi uygun görülmüş olup ilgili mevzuat taslağı revize edilerek çalışmalara devam edilmektedir. 
Hak sahiplerince aranmayan 100 TL üzerindeki paralar için elektronik ortamda gönderim yapılmasının sağlanması. 30 Nisan’a kadar yalnızca elektronik haberleşme yöntemleri ile bilgilendirme yapılabilmesine imkan tanınması, sonrasında ise elektronik bildirimlerin iadeli taahhütlü mektup ile bildirilmesi uygun gözükmektedir. 
2020/4 sayılı COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu’nun 5’inci maddesinde, koronavirüs nedeniyle trafik sigortası yaptırılması ve yenilenmesinde yaşanabilecek gecikmeler göz önünde bulundurularak, 30.04.2020 tarihine kadar Karayolları Uygulama Esasları 7 ve 9’uncu maddeleri kapsamında ilave prim yapılmayacağı uygulamasının başlangıç tarihinin belirlenmesi.  Bahse konu uygulama sektör duyurusunun yayın tarihi olan 25.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 
SEGEM sertifikasına sahip olmayan çağrı merkezi çalışanlarının sigorta satışına devam edebilmesi için Teknik Personel Yeterlilik Sınav tarihine göre durumların değerlendirilmesi.  Mevcut durumda çağrı merkezinden mesafeli sigorta satışı için teknik personel olmayan kişilerin önceden hazırlanmış standart metinlerle yanıt verebilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamakta, standart metinler dışında bilgi aktarımı gerektiğinde ise tüketicinin teknik personele yönlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu süre uzatımına bu aşamada ihtiyaç yoktur. 
Mesafeli sigorta satışı hususunda yapılması gereken bildirimler için süre ertelenmesi.  Mesafeli satış bildirimlerinin 30.06.2020 tarihine kadar Bakanlığa iletilmesi uygun görülmüştür. Bakanlık tarafından başvurular 31.08.2020 tarihinde neticelendirilecektir.  
Sigorta aracılarının statik IP kontrolsüz çalışmaları için verilen 15 günlük sürenin uzatılması.  Süre 30.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Sürenin tekrar uzatılması mümkün bulunmaktadır. 
Sigorta Tahkim Komisyonu önerileri. Bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durulmuştur. Buna ilaveten, Sigorta Tahkim Komisyonu hak kayıplarının oluşmaması amacıyla derkenar taleplerinin elektronik olarak alınmasına imkan sağlanmış ve karar tebliğlerini öteleyerek de hak kayıplarını engellemeyi hedeflemiştir. 
Tarım branşında eksper görevlendirilmesi hususu, iptal ya da beyan taleplerinde imza süreçlerinde esneklik. Tarım branşında ön bilgi formu sonrası teminatın başlatılması önerisi. Eksperce düzenlenen poliçede bilgilendirme usulsüzlüklerinin tespiti halinde tazminatın reddi uygulaması.   01.30.2020 aralığında geçerli olmak üzere; 

-Bitkisel Ürün Sigortaları’nda poliçe son kabul tarihi Nisan ayı içerisinde biten tarla ürünlerinde geçerli olmak üzere poliçe son kabul tarihleri 30 Nisan şeklinde revize edilmiştir. 

-01-30 Nisan arasında hasar meydana gelmesi durumunda doğrudan poliçe üretimine izin verilmeyecek, lokasyon ürün bazında hasar olup olmadığı kontrol edildikten sonra poliçe kabul işlemi yapılacaktır. 30 Nisan sonrası taleplere ise risk incelemesi yapılarak devam edilecek. 

-Sera sigortalarında poliçe bitiş tarihi 01-30 Nisan arası olan seraların poliçeleri risk incelemesi yapılmadan yenilecek.

-Küçükbaş hayat sigortalarında 01-30 Nisan arasında risk inceleme işlemi olmaksızın sigortalının beyanı ile poliçe üretimine izin verilecektir. 

BES tarafında;

-Dövizli BES’e geçişin uzatılması,

-Katkı payının yatırıma yönlendirilmesi süresinin uzatılması,

-Hak kazanılmayan devlet katkısının Bakanlığa ödenme süresinin uzatılması,

-Sonlanma talebine ilişkin ayrılma/aktarım/emeklilik bilgi talep formu ile hesap bildirim cetveli gönderimi süresinin uzatılması,

-Sistemden ayrılma işleminin uzatılması,

-Aktarım işlemi süresinin uzatılması,

-Cayma işlemi süresinin uzatılması,

-Maluliyet süresinin uzatılması,

-Vefat nedeniyle varislere yapılacak ödeme işleminin uzatılması,

-Birikim transferi işlemi süresinin uzatılması,

-Emeklilik hesap birleştirme sürelerinin uzatılması, 

-Diğer şirketlerle emeklilik hesap birleştirme sürelerinin uzatılması,

-Fon dağılım değişikliği işlem süresinin uzatılması, 

-Plan değişikliği işlem süresinin uzatılması,

-Fon dağılım değişikliği işlem süresinin uzatılması,

-Sözleşme gönderimi süresinin uzatılması,

-Hesap bildirim cetveli gönderimi süresinin uzatılması,

-Devlet katkısı mutabakat süreçlerinin e-imzaya gerek kalmaksızın yapılabilmesinin sağlanması, 

-Hak kazanılmayan devlet katkısı iade sürelerinin ayrılmalarda son fon satış tarihini takip eden iş gününe, iade tutarlarında ise tahsilat tarihini takip eden ertesi iş gününe uzatılması,

-Devlet katkısı tutarları yatırıma yönlendirme süresinin, hesaplara intikali takip eden ikinci iş günü yapılacak şekilde esnetilmesi talepleri. 

Taleplerin koronavirüs riski ile ilgili bir bağlantısı kurulamamış, mağduriyetin oluşmaması için talepler uygun görülmemiştir. Makul bir gerekçe getirilirse yeniden değerlendirilecektir. 
BES’te taahhüt devlet katkılarının takibi ve işleyişi için merkezi bir şekilde EGM tarafından hesaplanan tutarların kullanılabilmesi ve hesaplamanın ayrıca şirketler tarafından yapılmaması. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 
Bireysel emeklilik HSAP kapsamında Merkez Bankası’na yapılacak aktarımların sürelerinin uzatılması ve bireysel emeklilik işlemlerinde yasal süreye bağlı işlemlerin esnetilmesi ve yasal süre uzatımı, devlet katkısı ile ilgili test ve ödeme süreçlerindeki yasal sürelerin esnetilmesi ve yasal cezaların işletilmemesi. Süre yeteri kadar uzun olduğu için talep uygun görülmemiştir. Gerekçeli açıklama getirildiği halde tekrar değerlendirilebilir. 
Otomatik katılım sistemine yeniden katılma (re-enrollment) gibi çok sayıda katılımcıyı ve kurumu etkileyen düzenlemelerin ertelenmesi. Yeniden katılım zaten ertelenmiştir.
Fon tercihlerini portföy yönetim şirketine devreden katılımcıların portföy yönetimi sözleşmesinin birinci yılından sonra sözleşmesini sonlandırılabilmesine ilişkin hükmün ertelenmesi. Halihazırda bu kapsama giren katılımcıların 1 yılı 2021 yılında tamamlanacaktır. 
Otomatik Katılım Sistemi kapsamında yapılması gereken kurum ödemelerinin gecikebileceği göz önünde bulundurularak kurum ve emeklilik şirketlerine esneklikler getirilmesi. Ara vermeye ilişkin ikincil mevzuat üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
Erken çıkış işlemlerinin imzalı dilekçe ile yapılabilmesine ek olarak, sesli onayla da bu işlemlerin yapılabilmesi. 223037 sayılı ve 26.03.2020 tarihli yazımız ile çıkış işlemlerinde imza aranmaması yönündeki talep için imza aranmaksızın güvenli elektronik iletişim araçları ile işlem yapılabileceği yönünde görüş verilmiştir. 
Aktarım talep formlarında yer alan şirketler tarafından elle doldurulması gereken alanlar doldurulamamaktadır. Karşı şirketlere formların mail ile iletilebilmesine imkan sağlanması. Çalışmalar devam etmektedir (Mail için KEP gibi bir şart getirilebilir). 
Haksız DK gibi iadeye konu tutarlarda Vergi Dairesi’ne yapılan ödemelerin EGM bildirimi aranmaksızın gecikme faizi ile ödenerek EGM’ye bilgi verilmesi yönünde değişikliğe gidilmesi. Çalışmalar devam etmektedir. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na rapor ve bildirimler üzerinde yapılması planlaan mevzuat değişikliklerinin ertelenmesi ve bu kapsamda sigorta şirketlerinden talep edilen belgelerin teslim sürelerinin uzatılması. -Resmi finansal raporlama ve SGS üzerinden yapılan raporlamaların ertelenmesi düzenlenmiştir. Şubat ve Nisan dönemlerine ait Tablo 70’in SGS sistemine yüklenme tarihleri 1 ay ertelenmiştir. 

-2019 yılının ilişki Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının KAP ve kurumsal web sitelerinde ilan edilme tarihlerinde erteleme yapılmasına gerek olmadığına,

-Katastrofik Risk Raporu, Destek Hizmetleri Sağlayıcıları Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun Bakanlığa gönderilme tarihlerinin 2 ay ertelenmesine karar verilmiştir. 

Gerekli görüldüğü takdirde, sürelerin uzatılması değerlendirilecektir. 

SBM, veri transferi ve OVM önerileri -OVM projesinde uzun vadeye yayılan bir erteleme olumlu görülmemektedir. Ancak proje takviminde önümüzdeki 6 ay içindeki her adımın 2 ay ertelenmesine karar verilmiştir. 

-Anlık ve günlük gönderimlerde otorizasyon esnekliği sağlanması için sıklığın azaltılması ve sürelerin uzatılması mümkündür. Ancak, işlemlerin 2 ay içerisinde hızla otomatize edilmesi yararlı olacaktır.

-SGS XML projesinde de 6 aylık takvimdeki tüm her proje 2 ay ertelenmiştir. 

TFRS 17’ye geçiş için TFRS 17 Çalışma Grubu’nun etki analizi çalışmasının 2020 yıl sonuna ertelenmesi.  Mevzuat değişikliği önerilerinin 30 Haziran’a kadar Bakanlığa iletilmesi, etki analizi çalışmasının ise 30 Eylül tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 
Bilgilendirme, poliçe verme yükümlülüğü ve diğer ihbarların elektronik ortamda yapılabilmesi.  Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik’in 5’inci maddesinin 2. ve 3. fıkralarında elektronik ortamda ve çağrı merkezi aracılığıyla bilgilendirme yapılmasına imkan tanınmıştır. 

TTK gereğince sigorta şirketinin poliçe verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İmza, poliçe altına kopyalanan “imza resmi” olarak uygulanmaktadır.

Kredi Bağlantılı Sigortalar ile ilgili mevzuata göre de poliçe ve katılım sertifikası verme yükümlülüğü elektronik ortamda yerine getirilebilmektedir. 

Bu kapsamda bilgilendirme metni ve poliçe için ilave bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemiştir. 

Hayat sigortasında;

1-İmza gerektiren işlemlerin sesli ve onay ve elektronik iletişim üzerinden yapılması,

2-İhtar yazıları ve hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesine izin verilmesi,

3-Bankaların müşterileri lehine talepleri üzerine bireysel kredilerin yeniden yapılandırılması durumunda risk gerçekleştikten sonra yapılacak ödemelerin tazminat olarak değerlendirilmesi ve SBM’ye yapacakları günlük üretim ve tazminat ve raporlamalarında uyumsuzluklar oluşması durumunda uyumsuzlukların olağanüstü durum olarak dikkate alınması. 

Madde 1 ve 2 yukarıda cevaplanmıştır.

Madde 3 için değerlendirme devam etmektedir.

Sağlık branşında;

1-Sigortalının beyan etmediği geçmiş hastalıkların tespiti sonrası sigortalılara yapılması gereken bilgilendirmenin yasal süre içinde yapılamaması durumunda esneklik sağlanması,

2- Başvuru formunda acente kaşesi ya da sigorta ettirenin ıslak imzası alınamayacağı için taratılıp gönderilmesinin yeterli olması,

3- Hasta bilgi formlarının / ibranamelerin imzasız kabul edilmesi,

4- Sağlık kurulu ve hastanelerden gelen evrakların koronavirüs taşıma riskinden dolayı ayrı bir bölümde  karantinaya alınması ve daha sonra açılması gibi sebeplerle dışarıdan temin edilen evraklardan dolayı yaşanacak gecikmelerin mücbir sebep sayılması,

5- 23/03/2020 tarih ve 2020/4 sayılı Sektör Duyurusu kapsamında ilave düzenleme yapılarak anlaşmasız sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tedavilere ilişkin faturaların 3 ay içinde sigorta şirketine gönderiminin temin edilmesi önerilmektedir.

1- TTK gereğince beyan ihlali durumunda risk gerçekleşmemişse bir ay içinde sözleşme feshedilebilir ya da prim farkı talep edilebilir. Bahse konu ihbar yükümlülüğü tüketici sözleşmeleri için şekli kurala tabi olmadan (noter, iadeli taahhütlü mektup, telgraf ya da güvenli elektronik haberleşme yöntemleriyle sınırlı olmadan) yapılabilecektir.

2- Başvuru formlarının şekli şartına ilişkine Sigortacılık Mevzuatı’nda düzenleme yoktur. Poliçenin sigorta ettirenin onayına istinaden yapıldığının herhangi bir usul ile ispatlanması yeterlidir. 

3- Bahse konu belgelere ilişkin şekli şartlara dair Sigortacılık Mevzuatı’nda bir düzenleme bulunmamaktadır.

4- TTK gereğince hasar dosyası tamamlanmasından sonra 45 gün, can sigortalarında 15 günden sonra borç muaccel olmaktadır. 

Sağlık sigortacılığında anlaşmalı hastaneler kapsamında provizyon sistemi çalışmaktadır. Evrak temininde sorun yaşanmaması gerekir. İlave olarak TTK’nın sigorta şirketlerine verdiği “sigortacıya yüklenemeyen kusur” kuralının COVID tedbirlerini kapsayıp kapsamayacağının mahkemeler nezdinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

5- 23/03/2020 tarih ve 2020/4 sayılı düzenlemenin 6’ncı maddesi salgın durumunun yarattığı olağanüstü hale ilişkin geçici tedbir maddesi olup koronavirüs salgını sonrası dönemde hayatın normal akışa geçmesi ile birlikte sigorta şirketlerinin fatura asıllarını sigorta ettirenden talep etmesi imkan dahilindedir. 

Listenin tam haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir