Sigorta sektöründeki çalışma gruplarına yönelik

SİGORTA dünyasında çalışanların bir arada bulunduğu örgütlerin gelişiminde, bilimsel araştırmalar sayesinde ilerlemeler kaydedilmektedir. Günümüzde, çalışma örgütlerinin, diğer bir tanımla yönetim hattından, hizmet hattına kadar var olan örgütlerin tutum ve davranışlarındaki değişimler, sosyal bilim araştırmacıları tarafından sürekli gündemde tutulmakta ve yeni yaklaşımlarla iş dünyasının hizmetine sunulmaktadır. Araştırma ihtiyacının var olduğu ve birçok sorunun yaşanabileceği karmaşık sistemler olarak kabul edilen örgüt yapıları, çağdaş örgütsel yaşam konularıyla birlikte daha da ilgi çekici hale gelmiştir. Sürekli gündemde tutulan ve çalışanların verimliliğini, dolayısıyla işletme gelişimini ilgilendiren bu sosyal konuların başında;
● Psikolojik sermaye ve özyeterlilik, umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık,
● İş yaşam dengesi – iş ve aile çatışması,
● Duygusal zeka kavramı ve boyutları,
● Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven,
● İşe tutkunluk,
● Psikolojik sözleşme, boyutları ve özellikleri,
● Üretkenlik karşıtı davranışlar,
● Örgütsel sinizm,
● İşkoliklik geliyor.
Her bir konu başlığının önem arz ettiği bu davranış biçimleri, iş dünyasında çalışanlar üzerinde yapılması gerekli araştırma konuları olarak masada durmaktadır.
Araştırmaların daha geniş bir çalışma alanı içinde çalışan gruplar üzerinde gerçekleştirilmesi, bu grupları yöneten ve yönetim çevresi olarak anlatılan kendi grupları içindeki yönetim birimlerinin dönüşümleri için fazlasıyla kullanışlı bilimsel veriler sağlayacaktır. Araştırmacılar çalışma grupları üzerinde yaptıkları araştırmalarda, konuları nası ele alacaklarını ve nasıl bir araştırma yöntemi getirerek çözümler üzerinde nasıl yaklaşımlar sunacaklarını ortaya koyan çalışmalar yapmaktadırlar. Farklı sektörlere yönelik yapılan bu araştırma konularının farklı analiz düzeylerinde sınıflandırılması çoğu araştırmacılar tarafından önerilmektedir.
Bu bağlamda, ben de yapmakta olduğum doktora çalışmalarının konusu olan yönetim, organizasyon ve örgütsel davranışlar üzerine araştırmalar gerçekleştirmekteyim. Bu çalışmalar, sigorta sektörüne hizmet veren örgütler ve çalışma grupları üzerinde olmaktadır. Bu çerçevede şu anda bilimsel makalesi üzerinde çalıştığım bir araştırma konusunu da sizlerle paylaşmak isterim. Araştırmaya esas değerlendireceğim konu;
“Psikolojik Sözleşme İhlalinin, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”dır.
Örgütsel davranış konuları içerisinde hem ulusal hem de uluslararası kaynaklarda, psikolojik sözleşmenin işten ayrılma niyetine, örgütsel özdeşleşmeye, işe bağlılığa, iş tatminine ve iş performans artışına etkisi konularında yapılan çalışmaların oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Bununla beraber, sigorta sektörü özelindeki bu tip çalışmaların, diğer sektörlere kıyasla daha az olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile sigorta sektöründe algılanan psikolojik sözleşme ihlalinin çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri ve işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlanmaktayım. Şu anda yazınını yapmakta olduğum bu çalışma için sektöre yönelik araştırma sorularını hazırlamış ve bunları sektördeki çalışma gruplarına göndermiş durumdayım. Bu sorular bilimsel ölçek olarak kabul gören; Robinson ve Morrison (2000) tarafından geliştirilen psikolojik sözleşme ihlali algısı ölçeği, Mobley, Horner ve Hollingsworth (1978)’ın geliştirdiği işten ayrılma niyeti ölçeği ve Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen örgütsel özdeşleşme ölçeğidir ve bu ölçekler veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Buradan gelecek yanıtlar, SPSS 21.0 programı üzerinden ilişkilendirilecektir. Bu konuda bana katkı sunmak ve çalışmam üzerinde benimle iletişime geçerek, değerlendirmede bulunmak isteyen her kişi ve kuruma da şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

Avatar

Mehmet Muratoğlu

mehmet@etkinyonetim.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.